Vuoden 2019 Elämäntyö

Tämä huomionosoitus myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja sen saaja julkistettiin 16.11.2019 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn Ilmailukirjallisuuspäivän yhteydessä. Ensimmäisen Ilmailukirjallisuuden Elämäntyö -kunniamaininta myönnettiin Kari Stenmanille.

Nimi Kari Stenman tuli ilmailuhistorian ja -kirjallisuuden harrastajien laajempaan tietoon vuonna 1971, jolloin hänet mainittiin avustajana tuolloin julkaistussa “Suomen ilmavoimien historia” -kirjasarjan osassa 2 (“Dornier Do 17 Z / Junkers Ju 88 A-4”). Jo seuraavana vuonna hän oli noussut tasaveroiseksi tekijäksi työryhmässä, joka julkaisi teoksen “Suomen ilmavoimien lentokoneet 1939–72”. Tämän jälkeen hän oli mukana useissa eri kokoonpanoilla toimineissa työryhmissä julkaisten lukuisia teoksia aina vuoteen 2011 saakka, jolloin hän siirtyi itsenäiseksi kirjoittajaksi julkaisten ensimmäisenä täysin omissa nimissään olevana kirjanaan suurteoksen “Hävittäjälentäjät talvi- ja jatkosodassa”. Yksin toimiminen ei hidastanut Kari Stenmanin julkaisutahtia, vaan tämänkin jälkeen hän on ehtinyt julkaista lukuisia teoksia jopa vuosittain aina tähän päivään saakka, ja ennakkotietojen mukaan lisää on luvassa.

Ilmailukirjailijauransa ensimmäiset 30 vuotta Kari Stenman ja hänen kulloinenkin työryhmänsä hyödynsivät eri kustantajien palveluita, kunnes vuonna 2001 Stenman alkoi itse kustantaa julkaisemiaan kirjoja. Tätä jatkui vuoteen 2017 saakka, jolloin hän palasi käyttämään ulkopuolisen kustantajan palveluita.

Kari Stenmanin ja eri työryhmien julkaisemien teosten määrä vaihtelee jonkin verran laskentatavan mukaan, mutta kun laskennassa otetaan huomioon vain teosten ensimmäiset painokset, ja erimuotoiset täydennetyt tai muuten muokatut uusintapainokset jätetään huomioon ottamatta, niin vuoden 2019 loppuun mennessä suomalaisten kustantajien kautta Stenman on julkaissut 55 alkuperäisteosta sekä neljä alkujaan englanniksi julkaistun teoksen suomennosta. Vastaavasti ulkomaalaisten kustantajien kautta on ilmestynyt 13 englanninkielistä teosta, joista kahdesta on julkaistu laitoksia myös muilla kielillä niin, että muilla kuin suomen kielellä julkaistujen teosten kokonaismäärä on 19.

Yhdessä eri työryhmien kanssa Kari Stenman oli 1970-luvun alkupuolella luomassa Suomeen uudenlaista ilmailukirjatyyppiä, jossa kukin teos keskittyi yhteen tai muutamaan konetyyppiin. Näissä teoksissa käytiin läpi konetyypin kehityshistoria, sen käyttö Suomen ilmavoimissa yleisesti sekä tiivistetysti kunkin yksittäisen koneyksilön käyttöhistoria. Tekstiosuutta tuettiin runsaalla valokuva- ja piirroskuvituksella. Näillä teoksilla oli suuri merkitys niin ilmailuhistorian harrastajille kuin pienoismallien rakentajillekin.

Ajan myötä ja kokemuksen kasvaessa Kari Stenman ja teosten muut tekijät kehittivät kirjojaan yhä paremmiksi, valokuvien ja väripiirrosten laatu parani ja kirjoihin sisällytetty tietomäärä kasvoi, jolloin niistä tuli yhä merkittävämpiä lähdeteoksia edellämainituille ryhmille. Stenmanin julkaistut teokset voidaan karkeasti jakaa seuraavanlaisiin pääryhmiin:
- konetyyppikohtaiset teokset
- laivuekohtaiset teokset
- rykmenttikohtaiset teokset
- tapahtumavuosikohtaiset teokset
- suojamaalauskohtaiset teokset

Näiden lisäksi on vielä yksittäisiä tai muutaman teoksen muodostamia pienempiä kokonaisuuksia, kuten ilmavoitto- tai hävittäjä-ässäkohtaiset teokset. Tämä Suomen ilmavoimien historian tarkastelu eri kanteilta on pakostakin johtanut siihen, että eri teoksissa käydään läpi samoja asioita kunkin teoksen pyrkiessä olemaan ehyt ja muista teoksista erillinen kokonaisuus. Tätä teosten osittaista päällekkäisyyttä ja tietojen toistoa on erityisesti Stenmanin uudemmissa teoksissa pyritty kompensoimaan käyttämällä niissä ainakin osittain erilaista ja ennen julkaisematonta kuvamateriaalia, julkaisemalla valokuvat aiempaa suurikokoisempina, sisällyttämällä teoksiin korkealaatuisia väriprofiilikuvia, sekä käyttämällä arkistoista poimittuja ilmataistelu- ja lentotiedusteluilmoituksia.

Historiallisesti eksaktin ja virheettömän teoksen laatiminen arkistomateriaalin, aikalaisdokumenttien sekä henkilöhaastattelujen ja muistelmien pohjalta on erittäin vaikea ellei peräti mahdoton tehtävä, ja historiallisia tapahtumia käsitteleviin teoksiin jää usein virheitä, isoja tai pienempiä. Näihin voivat olla syynä esimerkiksi teoksen tekijöiden käyttöönsä saamat yksipuoliset tai virheelliset tiedot, jolloin tapahtumien kokonaiskuva jää puutteelliseksi, tai tekijöiden oma, käsiteltävän lähdetiedon virheellinen tulkinta tai väärinymmärrys. Kari Stenmanin julkaisemat kirjat eivät muodosta tässä suhteessa poikkeusta, mutta niissä olevat virheet voidaan luokitella sekä määrältään että painoarvoltaan vähäisiksi, ja teosten voidaan todeta olevan huolella tehtyjä. Stenmanin kyky ottaa vastaan näistä virheistä kumpuavaa kritiikkiä osoittaa hänen omaavan pätevältä historiantutkijalta edellytettävän terveen asenteen työhönsä.

Kari Stenmanin ilmailukirjailijaura on ollut pitkä ja tuottelias, ja sen tuloksena niin alan harrastajakunta kuin myös suuri yleisö on sekä koti- että ulkomailla saanut luettavakseen lukuisia tietopohjaltaan, kuvamateriaaliltaan sekä tekniseltä toteutukseltaan laadukkaita teoksia.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry katsoo tämän suomalaisen ilmailukirjallisuuden eteen tehdyn merkittävän työn edellyttävän Kari Stenmanin huomioimista yhdistyksen myöntämällä Ilmailukirjallisuuden Elämäntyö -kunniamaininnalla.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys onnittelee kunniamaininnan saanutta Kari Stenmania ja toivoo hänen jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailukirjallisuuden parissa myös vastaisuudessa!

17.11.2019

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry
Heikki Kauranne
sihteeri