Vuoden 2018 Ilmailukirja

Kunniamaininta myönnettiin kolmannen kerran syksyllä 2019, jolloin palkittiin parhaaksi katsottu vuoden 2018 aikana ilmestynyt ilmailuaiheinen teos. Joulukuun 2018 aikana järjestetyssä äänestyksessä ääniä annettiin kaikkiaan 17:lle eri teokselle.

Äänestyksessä kaksi teosta sai yli kaksi kertaa enemmän ääniä kuin kolmannelle sijalle päätynyt teos, ja myös kahden eniten ääniä saaneen teoksen välillä oli selkeä ero. Tuloksen perusteella Vuoden 2018 Ilmailukirjaksi valittiin Mikko Uolan teos Kotkanpojan lentoonlähtö - Suomen ilmavoimien varhaisvuodet 1918–1923, jonka on kustantanut Koala-kustannus.

Palkittu teos antaa hyvän kokonaiskuvan myöhemmin Suomen ilmavoimiksi kehittyneen aselajin viidestä ensimmäisestä vuodesta. Tekijän valitsema tarkastelutapa, jossa ensisijaisena kohteena ovat lentojoukoissa toimineet ja vaikuttaneet henkilöt ja tahot, tuo julkisuuteen paljon uutta tietoa ja täydentää hienosti aiemmin julkaistuja ja lähinnä aselajin kalustoon ja sen kehittymiseen keskittyneitä teoksia.

Teos tuo selkeästi ilmi uuden organisaation ja aselajin luomiseen liittyneet ongelmat, jotka johtuivat aselajiin liittyneiden perinteiden puuttumisesta, uudesta ja suurelta osin tuntemattomasta tekniikasta, puutteellisista oloista ja niukoista käyttövaroista, sekä aselajissa toimineiden henkilöiden vähäisestä asiantuntemuksesta ja aselajin kehittämiseen liittyneiden näkemysten välisistä eroista ja jopa henkilöiden välisistä ristiriidoista. Tekijä on teosta luodessaan käyttänyt erittäin laajaa lähdeaineistoa tiedostaen siihen liittyvän ongelman, eli sen keskittymisen lähinnä negatiivisten asioiden ja epäonnistumisten muistiinkirjaukseen onnistumisten jäädessä vähäisemmälle dokumentoinnille. Tätä lähdeaineiston epätasapainoa tekijä on pyrkinyt korjaamaan omassa tekstissään.

Teoksen analyyttistä tekstiä täydentää korkealaatuinen kuvamateriaali, jossa on runsaasti myös harvemmin tai kokonaan ennen julkaisemattomia kuvia. Teoksen liitteinä on luettelo käytetyistä lähteistä, tiedot tekstin joukkoon sijoitetuista lähdeviitteistä sekä laaja henkilöhakemisto.

Teoksesta käy selkeästi ilmi tekijän syvällinen perehtyminen käsittelemäänsä aihepiiriin sekä vankka ja pitkällinen, viidelle vuosikymmenelle ulottuva kokemus historiantutkimuksesta ja sen tulosten kirjalliseen muotoon saattamisesta. Teoksen teksti on kielellisesti erittäin hyvälaatuista ja lukijan helposti omaksuttavaa.

Kunniamaininnan saanut teos julkistettiin 16.11.2019 Suomen Ilmailumuseolla järjestetyn Ilmailukirjallisuuspäivän yhteydessä, jolloin teoksen kustantajalle luovutettiin asianomainen kunniakirja. Tilaisuudesta poissaolleelle teoksen tekijälle kuuluva kunniakirja toimitetaan hänelle myöhemmin.

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys onnittelee kunniamaininnan saaneen teoksen tekijää ja toivoo hänen jatkavan työtään niin ilmailuhistorian tutkimuksen kuin suomalaisen ilmailukirjallisuuden parissa myös vastaisuudessa!

17.11.2019

Suomen Ilmailubibliografiayhdistys ry
Heikki Kauranne
sihteeri